Пятница, 05.03.2021, 22:25
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2010 » 4 (100)

Заремба Є.Х., Заремба В.С., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В. Патогенетичне обгрунтування застосування олії амаранту в клінічні практиці
13.08.2014, 19:53

Резюме
Заремба Є.Х., Заремба В.С., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В. Патогенетичне обгрунтування  застосування олії амаранту в клінічні практиці.
У статті представлені результати інформаційного аналізу біологічної активності рослини амарант та застосування олії з її насіння в клінічній практиці. Олія амаранту (ОА) - потужний засіб профілактики та лікування, впливає на весь організм, відновлює його захисні властивості, нормалізує обмін речовин. Масляний екстракт з насіння амаранту використовують  при онкологічній патології, атеросклерозі, порушеннях мозкового та периферійного кровообігу, імунодефіциті, ранах, виразках, авітамінозах і шкірних захворюваннях, хворобах шлунка та печінки. Його застосовують для профілактики та лікування цукрового діабету, при простудних і вірусних захворюваннях, гастроентерологічній та урогенітальній патології .
Ключові слова: олія амаранту, сквален, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантний захист, лікування.

Резюме
Заремба Е.Ф., Заремба В.С., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В. Патогенетическое обоснование использования масла амаранта в клинической практике.
В статье представлены результаты информационного анализа биологической активности растения амарант и использование масла из его семьян в клинической практике. Масло амаранта (МА) - мощный фактор профилактики и лечения, воздействует на весь организм, восстанавливает его защитные способности, нормализирует обмен виществ. Маслянный экстракт семян амаранта используется при онкологической патологии, атеросклерозе, нарушениях мозгового и периферического кровообращения, иммунодефиците, ранах, язвах, авитаминозах и кожных заболеваниях, болезнях желудка и печени. Его используют с целью профилактики  и лечения сахарного диабета, при простудных и вирусных заболеваниях, гастроэнтерологической и урогенитальной патологии.
Ключевые слова: масло амаранта, сквален, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита, лечение.

Summary
Zaremba E.H., Zaremba V.S., Zaremba-Fedchyshyn O.V., Zaremba O.V. Pathogenetic substantiation of amaranth oil administration in clinical practice.
An article represents the results of informational assessment of amaranth plant biological activity and its seeds oil application in clinical practice. Amaranth oil is a powerful tool for prevention and treatment, impacts the whole organism, renews its defense properties, normalizes metabolism. Oily extract of amaranth seeds is used in oncologic practice, atherosclerosis, cerebral and peripheral perfusion impairment, immune deficiency, wounds, ulcers, vitamin deficiency and skin diseases, gastric and liver disorders. It is widely used in prevention and treatment of diabetes mellitus, catarrhal and viral infections, gastrointestinal and urogenital disorders.
Key words: amaranth oil, squalen, lipid peroxidation, antioxidant defense,  treatment.

Рецензенти: д.біол.н., проф.С.М.Смірнов
д.мед.н., проф.Т.П.Гарник

Львівський національний медичний університет  імені Данила Галицького

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

v.teryshin_lsmu@mail.ru

Література

1. Биоэнергетичекие механизмы протекторного эффекта масла амаранта на повышение устойчивости организма к окислительному стрессу / О.П. Елисеева, Т.В. Сирота, Н.В. Хундерякова [и др.] // Цитология.- 2003. - Т. 45, № 9. - С.872-873.
2. Бритов А.Н. Атеросклероз - аспекты фармакотерапии /А.Н. Бритов, А.А. Орлов // Здоров’я України. - 2006. - № 20 (153). - С. 10-11.
3. Волынкина А.П. Клиническая эффективность лечения сахарного диабета 2 типа в сочетании с артериальной гипертензией включением в терапию масел на основе амаранта и подсолнуха : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутренние болезни» /А.П. Волынкина. - Воронеж, 2008. - 22 с.
4. Волынкина А.П. О некоторых спектрах липидного обмена у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с артериальной гипертензией /А.П. Волынкина, И.П. Горшков// Балтийский форум современной эндокринологии : сб. науч. труд. - СПб., 2008. - С. 13.
5. Вплив олії з насіння амаранту на морфофункціональні та біохімічні зміни гепатоцитів у мишей з карциномою NK/Ly / О.П. Єлісєєва, Л.І. Амбарова, О.Р. Джура [та ін.] // Карповские чтения : Матер. І-й Всеукр. науч. морфолог. конференції (Днепропетровск 18-21 мая 2004 р.). - Днепропетровск: Пороги, 2004. - 75 с.
6. Вплив олії амаранту на перекисне окислення ліпідів та антиоксидантний захист у хворих на стенокардію /О.В. Заремба-Федчишин, О.В. Заремба, Н.Р. Федчишин [та ін.] // Фітотерапія. - 2007. - № 4. - С. 17-21.  
7. Вплив озонованої олії амаранту на мікрофлору гнійно-неротичних уражень стопи у хворих на цукровий діабет / В.С. Заремба; Ю.А. Котик; Н.Р. Федчишин [та ін.]//  Фітотерапія. - 2008. - № 2. - С. 25-28.
8. Вплив олії із насіння амаранту на параметри аеробного обміну та варіабельність серцевого ритму у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки /  А.П. Черкас, О.П. Єлісєєва, О.О. Абрагамович [та ін.]// Клінічна фізіологія та біохімія. - 2008. - С. 71-80.
9. Гонор К.В. Оценка эффективности масла амаранта в диетотерапии больных ишемической болезнью сердца и гиперлипопротеинемией: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутренние болезни» / К.В. Гонор. - Москва, 2007. - 26 с.
10. Заремба В.С. Сучасний підхід до лікування синдрому діабетичної стопи / В.С. Заремба, Н.Р. Федчишин, М.П. Павловський// Acta Med. Leopol. - 2008. - № 1-2. - С. 45-49.
11. Заремба В.С. Діабетична стопа: патогенетичні механізми розвитку та нові підходи до лікування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук / В.С. Заремба. - Львів, 2009. - 36 с.  
12. Заремба-Федчишин О.В. Варіабельність серцевого ритму та окисно-відновний метаболізм у хворих на стабільну стенокардію, поєднану з гормональним дисбалансом, і методи їх корекції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутренние болезни» /О.В. Заремба-Федчишин. - Івано-Франківськ, 2006.- 20 с.
13. Коваленко В.В. Натуральные растительные масла фирмы «Грин-Виза» в питании современного человека / В.В. Коваленко. - Харьков, 2008. - 43 с.
14. Коваленко В.В. Грин-Виза. Возожности использования продукции в курортологии /В.В. Коваленко. - Харьков, 2010. - 24 с.
  15. Комплексна оцінка впливу олії амаранту на функціонально-метаболічний резерв у хворих на цукровий діабет 1-го типу /О.П. Єлісєєва, О.О. Сергієнко, А.П Черкас [та ін.]// Вісник ЛНМУ ім. Данила Галицького. Серія біолог. - 2007. - № 44. - С. 135-145.
16. Корекція вегетативного та енергетичного гомеостазу в організмі атлетів олією амаранту / О.П. Єлісєєва, Д.В. Камінський, А.П. Черкас [та ін.]// Актуальні проблеми фізичної культури та спорту. - 2005. - № 6-7. - С. 11-15.
17.Мембрано-стабилизирующие эффекты масла амаранта / В.К. Рыбальченко, Г.В. Островская, Т.А. Ковальчук [и др.]// Всерос. науч. конф., посв. 150-летию И.П. Павлова. - СПб., 1999. - С. 271-272.
18. Обеспеченность антиоксидантами и показателями липидного спектра крови пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями /Н.А. Бекетова, В.Б. Спиричев, О.Г. Переверзева [и др.]// Вопросы питания. - 2007. - № 3. - С. 16-21.
  19. Ожирение: терапевтические аспекты  проблемы /И.А.Балкаров, С.Д. Моисеенко [и др.]// Врач. - 2004. - № 9. - С. 6-9.
20. Особливості впливу олії з насіння амаранту на стан антиоксидантної системи печінки та крові мишей за розвитку в них злоякісної лімфоми / О.П. Єлісєєва, Д.В. Камінський, А.П. Черкас [та ін.]// Український біохімічний журнал. - 2006. - Т. 78, № 1. - С. 117-123.
21. Фізико-хімічна характеристика Амаранту та особливості його метаболічного впливу / Д.В. Камінський, А.П. Черкас, А.К. Куркевич [та ін.]// Медична хімія. - 2002. - Т.4, № 2. - С. 77-85.
22. Царик З.О. Амарант - біологічні та господарсько-цінні ознаки і перспективи його використання / З.О. Царик// Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. - 1997. - №2. - С. 8-11.
23. Amaranth oil application for coronary heart disease and hypertension / D.M. Martirosian, L.A. Miroshnichenko, S.N. Kulakova [et al.]// Lipids in health and Disease. - 2007. - № 6. - P. 1-10.
24. Е-mail amaranth@narod.ru (травень-вересень) May-September, 2004.
25. Qureshi A.A. Amaranth and its oil inhibit cholesterol biosynthesis in 6-week-oile female chickens / A.A. Qureshi, J.W. Lehmann, D.M. Peterson// J. Natr. - 1996. - V. 126.  - №8. - P. 25-27.

Категорія: 4 (100) | Додав: siderman
Переглядів: 536 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (97) [47]2 (98) [59]
3 (99) [45]4 (100) [46]
5 (101) [51]6 (102) [54]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0