Вторник, 02.03.2021, 04:46
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 2 (110)

Шаповалова І.О. Динаміка рівня циклічних нуклеотидів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холецис
14.06.2014, 13:06

Резюме
Шаповалова І.О. Динаміка рівня циклічних нуклеотидів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, при використанні комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в ході медичної реабілітації.
Вивчено вплив сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на рівень циклічних нуклеотидів (ЦН) у хворих на хронічний токсичний гепатит (ХТГ), поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом (ХНХ) на тлі ожиріння (Ож) в ході медичної реабілітації. Встановлено, що у хворих на ХТГ, поєднаний з ХНХ на тлі Ож до початку в ході медичної реабілітації мало місце збільшення рівня ЦН, що полягав у підвищенні вмісту цАМФ та цГМФ у сироватці крові. Застосування імуноплюсу та артіхолу у хворих на ХТГ, поєднаний з ХНХ та Ож забезпечує нормалізацію вивчених показників ЦН. При застосуванні лише загальноприйнятих препаратів не було відмічено повної нормалізації показників ЦН в ході медичної реабілітації. Виходячи з отриманих данних, можна вважати патогенетично обгрунтованим включення імуноплюсу та артіхолу до комплексу медичної реабілітації хворих на ХТГ, поєднаний з ХНХ на тлі Ож.
Ключові слова: хронічний токсичний гепатит, хронічний некалькульозний холецистит, ожиріння, циклічні нуклеотиди, імуноплюс, артіхол, медична реабілітація. 

Резюме
Шаповалова И.А. Динамика уровня циклических нуклеотидов у больных хроническим токсическим гепатитом, сочетанным с хроническим некалькульозным холециститом и ожирением, при применении комбинации современных фитопрепаратов иммуноплюса и артихола в ходе медицинской реабилитации.

Изучено влияние современных фитопрепаратов имуноплюса и артихола на уровень циклических нуклеотидов (ЦН) у больных хроническим токсическим гепатитом (ХТГ) сочетанным с хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) и ожирением (Ож) в ходе медицинской реабилитации. Установлено, что у больных ХТГ, сочетанным с ХНХ на фоне Ож до начала медицинской реабилитации наблюдалось увеличение уровня ЦН, а именно повышение цАМФ и цГМФ в сыворотке крови. Применение комбинации имуноплюса и артихола в медицинской реабилитации больных ХТГ, сочетанным с ХНХ на фоне Ож, способствует нормализации изученных показателей ЦН. При применении только общепринятых препаратов не отмечалось полной нормализации показателей ЦН в ходе медицинской реабилитации. Исходя из полученных данных, можно считать патогенетически обоснованным включение комбинации фитопрепаратов имуноплюса и артихола в комплекс медицинской реабилитации больных ХТГ, сочетанным с ХНХ на фоне Ож.
Ключевые слова: хронический токсический гепатит, хронический некалькулезный холецистит, ожирение, циклические нуклеотиды, иммуноплюс, артихол, медицинская реабилитация. 

Summary
Shapovalova I.O. Dynamics of the level of cyclic nucleotides at  the patients with chronic toxic hepatitis, combined with chronic uncalculosis cholecystitis and obesity, at application the combination of modern phytopreparations imunoplus and artihol during medical rehabilitation.
Influence of modern phytopreparations imunoplus and artihol on the level of cyclic nucleotides (CN) at the patients with chronic toxic hepatitis (CTH), combined with a chronic uncalculosis cholecystitis (CUC) and obesity (Оb) during medical rehabilitation were stadied. It is established, that at the patients with CTH, combined with a CUC and Оb prior to the beginning of medical aftertreatment the rehabilitation of level CN, namely rising cAMP and cGMP in blood serum was observed. Combination application phytopreparations imunoplus and artihol in medical rehabilitation of the patients with CTH, combined with a CUC and Оb promotes  normalisation of studied indicators CN. At application only it did not become perceptible the standard preparates of full normalisation of indicators CN during medical rehabilitation. Proceeding from the received data to consider pathogenetically proved including imunoplus and artihol in a complex of medical rehabilitation of the patients with CTH, combined with a CUC and Оb.
Key words: chronic toxic hepatitis, chronic uncalculosis cholecystitis, obesity, cyclic nucleotids, imunoplus, artihol, medical rehabilitation. 

Рецензент: д.мед.н., проф.Ю.Г.Пустовий

УДК 616.36-002.35.14:578.16.32 

ДЗ "Луганський державний медичний університет" 91045, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г, Луганськ, Україна

ГЗ «Луганский государственный медицинский университет» 91045, кв. 50-летия Обороны Луганска, 1 г, Луганск, Украина
State Establishment "Lugansk State Medical University" 91045,50 Rokyv Oborony Luganska Block, 1G, Lugansk,Ukraine

Література
1.    Артіхол: інструкція для медичного застосування препарату / Затверджена 16.11.2006 р. Наказом МОЗ України № 758.
2.    Архій Е.Й. Токсичні гепатити: етіологія, патогенез, клінічні прояви та можливості лікування з використанням препарату Нераг Compositum / Е.Й. Архій, О.М. Паш // Биологическая терапия. - 2006. - № 2. - C. 11-16.
3.    Бессен Д.Г. Избыточный вес и ожирение / Д.Г.Бессен, Р.Кушнер. - М.: Бином, 2006. -  240 с.
4.    Вплив комбінації фітозасобів артіхолу та імуноплюсу на інтерфероновий статус крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому хронічної втоми  / В.М. Фролов, Т.П. Гарник, В.О. Тєрьошин [та інш.] // Фітотерапія. Часопис. - 2012. - № 1. - С. 46-51.
5.    Гарник Т.П. Артишок полевой (Сynara scolymus L.) как пищевое и лекарственное растение, перспективное для создания новых гепатозащитных препаратов / Т.П.Гарник, В.М.Фролов, М.О.Пересадін // Проблеми екологічної та медичної генетики i клінічної імунології: зб. наук. праць. - Київ; Луганськ; Xapків, 2006. - Вип. 6 (75). - С.17-36.
6.    Гарник Т.П. Эхинацея пурпурная как лекарственное растение и перспективы применения новых лекарственных препаратов из этого растения / Т.П.Гарник, В.М.Фролов, Н.А.Пересадин // Проблеми екологічної та медичної генетики i клінічної імунології: зб. наук. праць. - Київ; Луганськ; Xapків, 2007. - Вип. 1-2 (76-77). - С. 19-39.
7.    Гепатопротективное действие полисахаридов эхинацеи пурпурной / Э.И. Хасина, М.Н. Сгребнева, В.А. Хоменко, Т.Ф. Соловьёва // С эхинацеей в третье тысячелетие: матер. международ. научн.конф. - Полтава, 2003. - С. 212-217.
8.    Иванова Л.Н. Патология пищеварительной системы в условиях экологического прессинга / Л.Н. Иванова. - Луганск: изд-во ЛГМУ, 2000. - 170 с.
9.    Імуноплюс: інструкція для клінічного застосування препарату / Затверджена 16.11.2006 р. Наказом МОЗ України № 758.
10.    Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exсel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. - Киев: Морион, 2000. - 320 с.

11.    Лапач С.Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич.  - Киев: Морион, 2002. - 160 с.
12.    Особенности влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения промышленных городов Донецкого района / И.С. Киреева, И.Г. Чудова, В.П. Ермоленко, С.М. Могильный // Довкілля та здоров'я. -1997. - № 3. - С. 33-35.
13.    Попова Ю.С. Болезни печени и желчного пузыря. Диагностика, лечение, профилактика / Ю.С. Попова. - СПб.: изд-во "Крылов", 2008. - 192 с.
14.    Роль системы циклических нуклеотидов в иммунорегуляторных процессах и методические подходы к ее изучению при оценке иммунного статуса человека / А.В. Бирюков, М.А. Стенина, А.Ю, Скрыпник, А.Н. Чередеев// Лабораторное дело. - 1985. - № 1. - С. 29-35.   
15.    Стандартизовані протоколи діагностики та лікування хвороб органів травлення: методичні рекомендації / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, Н.Д. Опанасюк [та інш.]. - Київ, 2005. - 56 с.
16.    Унифицированные биохимические методы обследования больных: метод. рекоменд. / под ред. Л.Л.Громашевской. - Киев: МЗ Украины, 1990. - 64 с.
17.    Фёдоров Н.А. Биологическое и клиническое значение циклических нуклеотидов / Н.А. Фёдоров. - [2-е изд.]. - М.: Медицина, 1989. - 184 с.
18.    Фёдоров Н.А. Циклические нуклеотиды и их аналоги в медицине  / Н.А. Фёдоров, М.Г. Радуломацкий, Г.Е. Чехович. - М.: Медицина, 1990. - 192 с.
19.    Філіпов Ю.О. Хронічний холецистит: аналітичний огляд даних офіційної статистики МОЗ України за 2006-2008 рр. / Ю.О. Філіпов, І.Ю. Скирда // Сучасні медичні технології. - 2010. - № 2 (6). - С. 56-59.
20.    Харченко Н.В. Современные взгляды на ожирение и подходы к его лечению / Н.В. Харченко, Г.А. Анохина // Сучасна гастроентерологія. - 2002. - № 4. - С. 4-12.
21.    Шаповалова І.О. Рівень циклічних нуклеотидів у крові хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням // Проблеми екологіч. та медич. генетики і клініч. імунології: зб. наук. праць. - Київ; Луганськ. - 2009. - Вип. 5 (92). - С.  235-243.
22.    Шаповалова І.О. Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, в періоді медичної реабілітації / І.О.Шаповалова// Проблеми екологічної та медичної генетики i клінічної імунології: зб. наук. праць. - Київ; Луганськ, 2009. - Вип. 7 (94). - С. 246-257.
23.    Elshtein N. Polymorbidity in gastroenterological practice / N. Elshtein//  Acta Medico. - 2006. - №5. - Р. 70-73.
24.    Jaeschke H. Mechanisms of hepatotoxicity /H.Jaeschke, G.J.Gores, A.I.Cederbaum// Toxicol. Sci. - 2002. - Vol.66. - Р.166-176.
25.    Moseley R. Liver and biliary tract / Moseley R. // Curr. Opin. Gastroenterol. - 2003. - V. 19. - P. 181 - 184.
26.    Ogden C. The epidemiology of obesity / C.Ogden, S.Yanovski, M.Carrol // Gastroenterol. - 2007. - Vol. 132. - P. 2087-2102.

 

Категорія: 2 (110) | Додав: Roman
Переглядів: 437 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0