Среда, 21.11.2018, 10:41
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 5 (113)

Фролов В.М., Ткачук З.Ю., Круглова О.В. Сучасний вітчизняний препарат нуклеїнат в гастроентерологічній практиці (огляд літератури та матері
18.08.2014, 19:03

Резюме
Фролов В.М., Ткачук З.Ю.,  Круглова О.В. Сучасний вітчизняний препарат нуклеїнат в гастроентерологічній практиці (огляд літератури та матеріали особистих досліджень).
Стаття являється оглядом даних літератури про механізми фармакологічної дії і клінічне застосування сучасного препарату природнього походження нуклеїнату при лікуванні хвороб гастроентерологічного профілю.
Ключові слова: нуклеїнат, лікування, медична реабілітація.
Резюме
Фролов В.М., Ткачук З.Ю., Круглова О.В. Современный отечественный препарат нуклеинат  в гастроэнтерологической практике (обзор литературы и материалы личных исследований).
Статья является обзором данных литературы и собственных клинических исследований про механизмы фармакологического действия и клиническое применение современного препарата натурального происхождения нуклеината при лечении заболеваний гастроэнтерологического профиля.
Ключевые слова: нуклеинат, лечение, медицинская реабилитация.
Summary
Frolov V.M., Tkachuk Z.Y., Кruglova О.V. Modern domestic prepara-tion nucleinas in gastroenterological practice.
The article is the review of literature data and personal researches about the mechanisms of pharmacological action and clinical application of modern preparation natural origin nucleinas in gastroenterological practice.
Key words: nucleinat, treatment, medical rehabilitation.
Рецензент: д.мед.н., проф. Я.А. Соцька

УДК 616.35.12

 

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України (Київ)
ДЗ "Луганський державний медичний університет "

 


Література
1. Андріюґ Л.В. Від нуклеїнових кислот до препарату нуклеїнат / Л.В. Ан­дріюґ // Здоров'я України // 2007. - № 17 (174). – С. 54-55.
2. Бикадоров В.І. Вплив нуклеїнату на показники клітинної ланки імунітету у хворих з хронічним некалькульзним холециститом на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту / В.І. Бикадоров, В.М. Фролов // Проблеми екологічної та медичної генетики і клі­ніч­ної імунології: зб. наук. праць. – Київ; Луганськ, 2010. – Вип. 6 (102). – С. 114-123.
3. Бикадоров В.І. Вплив імуноактивного препарату нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі синдрому екологічно обумовленого імунодефіциту / В.І. Бикадоров, В.М. Фролов // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 3. – С. 46-49.
4. Бикадоров В.І. Вплив вітчизняного імуноактивного препарату нуклеїнату на показники фагоцитарної активності макрофагів у хворих з хронічним некалькульзним холециститом на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту / В.І. Бикадоров, В.М. Фролов // Проблеми екологічної та медичної генетики і клі­ніч­ної імунології: зб. наук. праць. – Київ; Луганськ, 2011. – Вип. 1 (103). – С. 90-102.
5. Бикадоров В.І. Вплив нуклеїнату на інтерфероновий статус хворих на хронічний некаль-кульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту / В.І. Бикадоров // Український морфологічний альманах, 2011. – Том 14, № 4. – С. 7-11.
6. Бикадоров В.І. Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту / В.І. Бикадоров // Український медичний альманах, 2011. – Том 14, № 6. – С. 31-35.
7. Бикадоров В.І. Вплив нуклеїнату на динаміку аденінових нуклеотидів у крові хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту / В.І. Бикадоров // Український медичний альманах. – 2012. – Том 15, № 1. – С. 17-21.
8. Бикадоров В.І. Вплив нуклеїнату на рівень цитокінів у крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту / В.І. Бикадоров, К.В. Гарник, О.П. Мощич: матер. Всеукраїнської конф. «Інноваційні методи оздоровлення. Народна і нетрадиційна медицина»  (Київ, 16 – 18 травня 2012 г.). – Київ, 2012. - С. 8.
9. Вплив нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із синд-ромом підвищеної стомлюваності / Л.В. Кузнєцова, В.М. Фролов, Я.А. Соцька [та інш.] // Проблеми екологічної та медичної генетики і клі­ніч­ної імунології: зб. наук. праць. – Київ; Луганськ, 2010. – Вип. 3 (99). – С. 273-281.
10. Вплив нуклеїнату на показники клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам’яного холециститу / Л.В. Кузнєцова, В.М. Фролов, М.О. Пересадін, О.В. Круглова // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 1. – С. 124-130.
11. Вплив комбінації нуклеїнату та ентобану на показники ліпопероксидації та метаболічної інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з дисбіозом кишечника / В.М. Фролов, Я.А. Соцька, М.О. Пересадін [та інш.] // Україн­ський медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 3. – С. 177-183.
12. Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності / Я.А. Соцька, В.М. Фролов, О.В. Круглова // Український морфологічний альманах. - 2011. - Том 9, № 2. – С. 32-36.
13. Вплив сучасного імуноактивного препарату нуклеїнату на стан макрофагальної фагоцитуючої системи та інтерфероновий статус хворих з синдромом хронічної втоми / В.М. Фролов, М.О. Пересадін, О.В. Круглова [та інш.] // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ., Луганськ, 2012. – Вип. 1 (109). – С. 171-188.
14. Ефективність застосування нуклеїнату в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит / О.С. Хухліна, Н.О. Сливка, О.С. Воєвідка, Н.І. Буймістр // Буковинський медичний вісник. – 2009. – Том 13, №1. – С. 69-71.
15. Земсков А.М. Иммунокоррегирующие нуклеиновые препараты и их клиническое применение / А.М. Земсков, В.Г. Передерий, В.М. Земсков. – Київ: Здоров’я, 1994. – 277 с.
16. Иммунокорригирующие нуклеиновые препараты и их кли­ническое применение / А.М. Земсков, В.Г. Передерий, В.М. Земсков, Н.Г. Бычкова. - Київ: Здоров’я, 1994. - 232 с.
17. Кузнецова Л.В. Динамика показників клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі стеатозу печінки при застосуванні нуклеїнату / Л.В. Кузнецова, В.М. Фролов, М.О. Пересадін // Український медичний альманах. – 2010. – Том 13, № 6. – С. 88-91.
18. Нуклеїнат. Інструкція до клінічного застосування. Затверджена Наказом МОЗ України від 18.08.2006 р., № 573.
19. Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу бонджи­га­ру та вітчиз­няного імуноактивного препарату природ­ного походження нуклеїнату при проведенні ме­­­дичній ре­а­білітації хворих на хронічний вірусний ге­па­тит С ни­зького ступеня активності, поєднаний  з хро­ніч­ним нека­лькульозним холециститом / Т.П. Гарник, Я.А. Соцька, В.М. Фролов, І.В. Білоусова // Фітотерапія. Часопис. – 2011. - № 2. – С. 39-47.
20. Пат. 59989 України, МПК (2011.01) А61К36/00. Спосіб лікування хворих на стеатоз печінки / Торопчин В.І., Фролов В.М., Андросов Є.Д. – № 201013118; заявл. 05.11.2010; опубл. 10.06.2011. – Бюл. № 11.
21. Пат. 61958 України, МПК (2011.01) А61К31/00, А61К31/7105 (2006.01). Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з синдромом подразненого кишечника / Тєрьошин В.О., Фролов В.М., Круглова О.В., Андросов Є.Д. – № 201014794; заявл. 21.12.2010; опубл. 10.08.2011. – Бюл. № 15, 2011 р.
22. Пат. 69675 України, МПК (2012.01) А61К31/00. Спосіб лікування стеатозу печінки у хворих на туберкульоз легень / Пустовий Ю.Г., Фролов В.М., Роєнко Г.М. [та інш.] – № 201112344; заявл. 21.10.2011; опубл. 10.05.2012. – Бюл. № 9.
23. Пат. 69676 України, МПК А61К35/14 (2006.01), А61Р35/48 (2006.01). Спосіб корекції показників макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит / Єлізарова Т.О., Кузнецова Л.В., Фролов В.М. – № 201112345; заявл. 21.10.2011; опубл. 10.05.2012. – Бюл. № 9.
24. Пат. 69684 України, МПК (2012.01) А61К48/00, А61Р1/00. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з дисбіозом кишечника / Фролов В.М., Тєрьошин В.О., Круглова О.В., Андросов Є.Д. – № 201112360; заявл. 21.10.2011; опубл. 10.05.2012. – Бюл. № 9.
25. Пат. 69975 України, МПК А61К35/14 (2006.01), А61К35/48 (2006.01). Спосіб корекції показників клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит / Єлізарова Т.О., Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Андросов Є.Д. – № 201112341; заявл. 21.10.2011; опубл. 25.05.2012. – Бюл. № 10.
26. Вплив препарату природнього походження нуклеїнату на цитокіновий профіль хворих на неалкогольний стеатогепатит / В.О. Тєрьошин, Я.А. Соць-ка, В.О. Петріщева [та інш.]: матер. Всеукр. конф. «Інноваційні методи оздоровлен­ня. Народна і нетрадиційна медицина»  (Київ, 16 – 18 травня 2012 г.). – С. 39.
27. Ткачук А.И. Нуклеинат: применение в терапевтической практике / А.И. Ткачук // Еженедельник аптек. – 2003. - № 12 (383). – С. 41-43.
28. Ткачук З.Ю. Вивчення мембраностабілізувальної і протизапальної дії дріжджової РНК in vitro ma in vitro / З.Ю. Ткачук, В.В. Ткачук, Л.В. Ткачук // Біополімери і клітина. – 2006. – Т. 22, № 2. – С. 109-115.
29. Ткачук З.Ю. Вплив препаратів нуклеїнових кислот на агрегацію тромбоцитів in vitro / З.Ю. Ткачук // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. - № 8. – С. 164-168.
30. Ткачук З.Ю. Вивчення протизапальної дії препаратів нуклеїнових кислот на моделі агрегації тромбоцитів in vitro / З.Ю. Ткачук, Л.В. Ткачук, В.В. Ткачук // Вісник фармакології та медицини. – 2010. - № 5. – С. 44-48.
31. Фролов В.М. Иммунокоррекция и иммунореабилитация как основа // В.М. Фролов, І.В. Лоскутова // Український медичний альманах. – 2008. – Т. 11, № 4. – С. 170-174.
32. Шаповалова І.О. Вплив нуклеїнату та альфа-токоферолу на ферментативну активність системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння / І.О. Шаповалова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клі­ніч­ної імунології: зб. наук. праць. – Київ; Луганськ, Харків, 2007. – Вип. 1-2 (76-77). – С. 407-416.
33. Шаповалова І.О. Вплив нуклеїнату на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний токсичний гепатит / І.О. Шаповалова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клі­ніч­ної імунології: зб. наук. праць. – Київ; Луганськ, Харків, 2008. – Вип. 3-4 (84-85). – С. 144-153.
34. Шаповалова І.О. Стан системи інтерфероногенезу у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом, на тлі ожиріння при лікуванні нуклеїнатом та та α-токоферолом / І.О. Шаповалова // Український медичний альманах. – 2008. – Том 11, № 6. – С. 185-188.
35. Шаповалова І.О. Стан мікрогемодинаміки у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння, при лікуванні нуклеїнатом та α-токоферолом / І.О. Шаповалова // Український морфологічний альманах. – 2008. – Том 6, № 4. - С. 104-110.
36. Шаповалова І.О. Стан системи глутатіону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням при застосуванні нуклеїнату та α-токоферолу / І.О. Шаповалова // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 2. –  С. 191-195.
37. Шаповалова І.О. Вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, та його корекція нуклеїнатом і α-токоферолом / І.О. Шаповалова // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 5. –  С. 204-207.
38. Шаповалова І.О. Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння  / І.О. Шаповалова // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 1. – С. 224-227.
39. Шаповалова І.А. Вплив нуклеїнату на рівень прозапальних (IL-1β, ФНПα) та протизапальних (IL-4, IL-10) цитокінів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння / І.А. Шаповалова // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 3. – С. 196-200.
40. Шаповалова І.А. Вплив нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння / І.А. Шаповалова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клі­ніч­ної імунології: зб. наук. праць. – Київ; Луганськ, 2011. – Вип. 6 (108). – С. 134-146.
41. Шаповалова І.А. Вплив метаболічно активного препарату нуклеїнату в комбінації з α-токоферолом на ліпідний спектр крові хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням / І.А. Шаповалова  // Проблеми екологічної та медичної генетики і клі­ніч­ної імунології: зб. наук. праць. – Київ; Луганськ, 2012. – Вип. 1 (109). – С. 281-292.
с

Категорія: 5 (113) | Додав: siderman
Переглядів: 211 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцініть наш сайт
Всего ответов: 38

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0