Пятница, 05.03.2021, 23:27
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2014 » 3 (123)

Безпала Ю.О., Баранова І.І., Стрілець О.П. Розробка складу стоматологічного гелю «Ротрин-дента»
27.06.2014, 20:36

Резюме
Безпала Ю.О.1, Баранова І.І.2, Стрілець О.П.3 Розробка складу стоматологічного гелю «Ротрин-дента».

Оптимальний склад м’якої лікарської форми передбачає науково обґрунтований підбір біологічно-активних та допоміжних речовин у необхідних концентраціях. Слід зазначити, що завдяки правильному поєднанню активних речовин та основи можливо досягти високого терапевтичного ефекту. Огляд літератури показав, що перспективною м’якою формою є гелі. Процеси вивільнення та всмоктування активних речовин із геля залежить від типу використаного носія, природи та фізико-хімічних властивостей активних та допоміжних речовин, структурно-механічних властивостей, значення рН, а також від ступеня дисперсності та розчинності лікарських речовин в основі. Таким чином, тільки при умові правильно підібраних активних і допоміжних речовин, а також типу  основи-нося м’якої лікарської форми можна забезпечити бажаний терапевтичний ефект. У якості активних речовин ми використовували триклозан, як антибактеріальний компонент широкого спектру дії та фіторозчин «Ротокан», який чинить протизапальну дію. Вибір концентрації активних речовин обумовлений проведеними біологічними та мікробіологічними дослідженнями. Одним з важливих показників споживчих характеристик м’яких лікарських  форм є структурно-механічні властивості, які суттєво впливають на його біодоступність та на зручність нанесення препарату. Також відомо, що при додаванні активних речовин реологічні властивості основи можуть істотно змінюватися, характер і ступінь цих змін залежить від природи та концентрації активних речовин. Тому метою нашої роботи стало опрацювання розробки складу стоматологічного гелю з фіторозчином «Ротокан» та триклозаном. Були проведені ряд фізико-хімічних  та реологічних досліджень стосовно створення стабільної основи-носія для стоматологічного гелю. У якості гелеутворювача був обраний співполімер акрилової кислоти – карбомер фірми «Lubrizol» марки 934 з позначкою «Р» та на підставі проведених реологічних досліджень було обґрунтовано його концентрацію, яка становить 1,0 %. У якості нейтралізатора карбомера був обраний трометамол. Також до складу розробленого стоматологічного гелю був введений сорбітол (10,0 %)  у якості вологоутримуючого компонента. На підставі раніше  проведених мікробіологічних досліджень було обґрунтовано використання консерванту натрію бензоату (0,8 %). За допомогою проведених технологічних, структурно-механічних, фізико-хімічних, мікробіологічних досліджень обґрунтовано склад гелевої основи, та доведено, що розроблена гелева основа є структурованою за пластичними властивостями. Отримані реограми зразків гелів показали, що з введенням активних («Ротокану», триклозану) та допоміжних (сорбітолу) речовин тип течії не змінювався та характеризувався як пластичний. Також вивчено вплив низки допоміжних та активних речовин на структурно-механічні властивості основи та доведено, що розроблений склад має задовільне значення механічної стабільності            (МС – 1,04 та коефіцієнта динамічного розрідження (Кd  –  56,92). Відмічено, що протягом необхідного часу аплікації (2-5 хв) при температурі ротової порожнини рота людини (36,8 – 37,3) ºС  структурна в’язкість гелю була практично не змінною. На підставі проведених мікробіологічних досліджень було доведено антимікробну активність розробленого стоматологічного гелю (спостерігається прояв синергізму). Експериментально доведено, що правильно підібрана концентрація активних та допоміжних речовин забезпечує необхідну антимікробну активність відносно різних груп мікроорганізмів та дріжджеподібного гриба Candida albicans.

Ключові слова: гель, Ротокан, триклозан, фізико-хімічні дослідження, структурно-механічні дослідження, мікробіологічні дослідження.

Резюме
Беспалая Ю.А., Баранова И.И., Стрелец О.П. Разработка состава стоматологического геля «Ротрин - дента».

Оптимальный состав мягкой лекарственной формы предусматривает научно обоснованный подбор биологически активных и вспомогательных веществ в необходимых концентрациях. Следует отметить, что благодаря правильному сочетанию активных веществ и основы можно достичь высокого терапевтического эффекта. Обзор литературы показал, что перспективной мягкой формой является гели. Процессы высвобождения и всасывания активных веществ из геля зависит от типа использованного носителя, природы и физико - химических свойств активных и вспомогательных веществ, структурно-механических свойств, значение рН, а также от степени дисперсности и растворимости лекарственных веществ в основе. Таким образом, только при условии правильно подобранных активных и вспомогательных веществ, а также типа основы мягкой лекарственной формы можно обеспечить желаемый терапевтический эффект. В качестве активных веществ мы использовали триклозан, как антибактериальный компонент широкого спектра действия и фитораствор «Ротокан», который оказывает противовоспалительное действие. Выбор концентрации активных веществ обусловлен проведенными биологическими и микробиологическими исследованиями. Одним из важных показателей потребительских характеристик мягких лекарственных форм структурно - механические свойства, которые существенно влияют на его биодоступность и на удобство нанесения препарата. Также известно, что при добавлении активных веществ реологические свойства основания могут существенно меняться, характер и степень этих изменений зависит от природы и концентрации активных веществ. Поэтому целью нашей работы стала разработка состава стоматологического геля с фитораствором «Ротокан» и триклозаном .

Были проведены ряд физико - химических и реологических исследований по созданию стабильной основы - носителя стоматологического геля. В качестве гелеобразователя был выбран сополимер акриловой кислоты - карбомер фирмы «Lubrizol» марки 934 с пометкой «Р» и на основании проведенных реологических исследований было обосновано его концентрацию, составляет 1,0 %. В качестве нейтрализатора карбомер был выбран трометамол . Также в состав разработанного стоматологического геля был введен сорбитол (10,0 %) в качестве влагоудерживающего компонента. На основании ранее проведенных микробиологических исследований было обосновано использование консерванта натрия бензоата (0,8 %). С помощью проведенных технологических, структурно-механических, физико-химических, микробиологических исследований обоснованый состав гелевой основы , и доказано , что разработанная гелевая основа является структурированной системой с пластическими свойствами. Полученные реограммы образцов гелей показали, что при введении активных («Ротокана», триклозана ) и вспомогательных ( сорбитола ) веществ тип течения не менялся и характеризовался как пластичный. Также изучено влияние ряда вспомогательных и активных веществ на структурно-механические свойства основания и доказано, что разработанный состав имеет тудовлетворительное значение механической стабильности ( МС - 1,04)  и коэффициента динамического разрежения ( Кd - 56,92). Отмечено, что в течение необходимого времени аппликации (2-5 мин) при температуре ротовой полости рта человека ( 36,8 - 37,3 ) ºС структурная вязкость геля была практически неизменной. На основании проведенных микробиологических исследований было доказана антимикробная активность разработанного стоматологического геля (наблюдается проявление синергизма). Экспериментально доказано, что правильно подобранная концентрация активных и вспомогательных веществ обеспечивает необходимую антимикробную активностью в отношении различных групп микроорганизмов и дрожжеподобных гриба Candida albicans.

Ключевые слова: гель, Ротокан, триклозан, физико-химические исследования, структурно-механические исследования, микробиологические исследования.

Summary
Bezpaly Y., Baranova I., Strilets A. Development of dental gel composition of «Rotryn-dent».
With conducted technological, structural, mechanical, physical-chemical, microbiological studies substantiated gel base composition (carbomer 934 P brand, trometamol, sodium benzoate, sorbitol, purified water), and it is proved that the developed gel base structured and with plastic properties. The influence of a number of auxiliary and active substances for structural-mechanical properties of the base and prove that the composition has developed satisfactory value mechanical stability (MS - 1,04) and the coefficient of dynamic dilution (Kd - 56,92). Noted that the necessary time applications (2-5 min) at the temperature of oral cavity of a human (36,8 - 37,3)ºC structural viscosity of the gel was virtually unchanged. On the basis of microbiological studies have shown antimicrobial activity developed dental gel (observed manifestation of synergism). Experimentally proved that the chosen concentration of active substances and excipients provides the necessary antimicrobial activity against various groups of microorganisms and yeast-like fungus Candida albicans.
Key words: gel, Rotokan, triclosan, physico-chemical studies, structural and mechanical studies, microbiological studies.

Рецензент: д.фарм.н., проф. О.А. Рубан

УДК 616.31:615.454:615.28

Національний фармацевтичний університет (Харків)

Национальный фармацевтический университет (Харьков)

61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 53

National University of Pharmacy (Kharkov)

Ukraine, 61002, Kharkov, 53, str. Pushkinska

1yuliya-bespalaya@mail.ru

2aromafarm@mail.ru

3biotech_ukrfa@mail.ru

The optimum composition of soft dosage form envisages science-based selection of biologically active substances and excipients in appropriate concentrations. It should be noted that due to the right combination of active agents and bases may achieve a high therapeutic effect. Literature review showed that a mild form such as gel is  perspective.

The process of release and absorption of active substances from the gel depends on the type of base, the nature and physico-chemical properties of active substances and excipients, structural and mechanical properties, pH, and the degree of dispersion and solubility of drugs at the base. Thus, only in case of properly selected active substances and excipients, as well as bases such as soft dosage forms can provide the desired therapeutic effect.

We have used triclosan as an antibacterial component of broad-spectrum and "Rotokan" phyto solution as active materials, which has anti-inflammatory effects. The choice of concentration of active substances was made due to the ongoing biological and microbiological studies.

One of the important parameters of consumer characteristics soft medical forms are structural and mechanical properties that significantly affect its bioavailability and the convenience of for the application of the drug. It is also known that rheology of bases can substantially change with addition of the active substances addition and extent of these changes depends on the nature and concentration of active substances. The purpose of our work was to study the development of the dental gel composition with "Rotokan" phyto solution and triclosan.

A number of physical, chemical and rheological studies on creating a stable base carrier for dental gel carried out. As gelatinizator a copolymer of acrylic acid - Carbomer (company «Lubrizol» 934 with a "P" mark) was selected and due to these rheological studies have been justified its concentration, which is 1.0%. As a neutralizer of carbomer trometamol was selected. Also the developed dental gel was aded sorbitol (10.0%) as a water-retaining component. Based on prior microbiological testing it was justified the use of preservative sodium benzoate (0.8%).

With technological, structural, mechanical, physical, chemical, microbiological researches the composition of the gel base is performed, and it is proved that the developed gel base is structured by plastic properties.  Obtained gel samples’  reohramms showed that with the introduction of active ("Rotokan" triclosan) and auxiliary (sorbitol) substances the flow type did not change and was characterized as ductile.

Also was studied the effect of a number of auxiliary and active substances on the structural and mechanical properties of the base and proved that the composition has satisfying mechanical stability values ​​(MS - 1.04) and the coefficient of dynamic thinning (KD - 56.92). Was noted that within the required time applications (2-5 min) at the mouth cavity of man (36,8 - 37,3) º C viscosity of the gel was almost the same.

Based on the results of microbiological studies it have shown antimicrobial activity of developed dental gel (there is a manifestation of synergism). Experimentally proved that the correctly selected concentration of active substances and excipients provides the necessary antimicrobial activity against various groups of microorganisms and yeast fungus Candida albicans.

Література

 1. Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / авт.-уклад. : І.М. Перцев, Д.І. Дмитрієвський, В.Д. Рибачук та ін. ; за ред. І.М. Перцева. – Харків: Золоті сторінки, 2010. – 600 с.
 2. Баранова І.І. Розробка та вивчення властивостей комбінованих гелів / І.І. Баранова, А.Г. Башура // Фармацевтичний часопис. – 2002. – № 1. – С. 35– 37.
 3. Ofner C.M. Gels and jellies / C.M. Ofner, C.M. Klech–Gelotte // Encyclopedia of Pharmaceutical Tehnology; ed. By J. Swarbrick, J.C. Boylan. – [2–nd ed.]. - New York; Basel: Marsel Dekker, 2002. – Vol. 2. – P. 1327–1344.
 4. Triclosan – the forgotten priority substance? / P.C. Von der Ohe, M. Schmitt-Jansen, J. Slobodnik, W. Brack // Environmental Science and Pollution Research. – 2012. – Vol. 19, № 2. – Р. 585–591.
 5. Palombo E.A. Traditional Medicinal Plant Extracts and Natural Products with Activity against Oral Bacteria: Potential Application in the Prevention and Treatment of Oral Diseases / E.A. Palombo // Evidence based Complementary and Alternative Medicine. – 2009. – № 10. – Р. 1-15.
 6. Malkin A.Ya. Rheology Concepts, Methods, and Applications / A.Ya. Malkin. – London: Applied Science Publishers, 2006. – 474 p.
 7. Державна Фармакопея України / Держ. п-во «Науково-експертний фармакопейний центр». – [1 вид.] – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.
 8. Антимикробные консерванты в составе готовых лекарственных средств / Н.А. Ляпунов, Е.Г. Жемерова, Е.П. Безугла [и др.]. // Фармация. – 2004. – № 1. – С. 13–15.
 9. Безпала Ю.О. Перспективи використання карбомерів у технології гелів для лікування запальних захворювань слизової оболонки рота / Ю.О. Безпала, І.І. Баранова // Товарознавчі аспекти споживчих товарів: матеріали ІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19 березня 2013 р. – Харків: НФаУ, 2013. – с. 71.
 10. Ляпунов Н.А. Создание мягких лекарственных средств на различных основах. Сообщ. 2. Исследование реологических свойств гелей, образованных карбомерами / Н.А. Ляпунов, Н.В. Воловик // Фармаком. – 2001. – № 2. – С. 52–61.
 11. Лебединець О.В. Розробка складу та технології стоматологічного гелю комплексної дії: дис. … канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О.В. Лебединець. – Харків, 2012. – 146 с.
 12. Скринінг ранозагоювальної дії нового стоматологічного гелю на основі рослинного препарату та синтетичного антисептика / В.М. Бобирьов, Н.М. Дев’яткіна, Ю.О. Безпала [та ін.] // Вісник проблеми і медицини. – 2013. – № 2 (100). – С. 240–244.
 13. Набо М. Розробка складу і технології м’якої лікарської форми з триклозаном і алантоїном : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи та судова фармація» / М. Набо. – Х., 2006. – 20 с.
 14. Picout David R. Rheology of Biopolymer Solutions and Gels / D.R. Picout, S.B. Ross-Murphy // The Scientific World Journal. – 2003. – Vol. 24, № 3. – Р. 105–121.
Категорія: 3 (123) | Додав: siderman
Переглядів: 411 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (121) [47]2 (122) [36]
3 (123) [28]4 (124) [34]
5 (125) [0]6 (126) [0]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0