Среда, 20.01.2021, 10:48
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2009 » 9 (96)

ЗМІСТ 9 (96) 2009
26.05.2014, 12:46

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Гарник Т.П., Фролов В.М., Пересадін М.О., Д'яченко Т.В. Загальна характеристика лікарських рослин, які входять до складу сучасного імуноактивного комбінованого фітозасобу імупрету PDF

Пристопюк В.С., Харчук І.В., Островська Г.В. Стан сім'яників щурів під впливом нового похідного малеіміду з антипроліферативною активністю за умов оксидативного стресу PDF

Романюк Б.П., Фастова О.Н., Быкадорова А.И. Гистохимическое изучение нуклеиновых кислот в печени белых мышей при инвазии и повторной инвазии Ascaris Suum PDF

Ткачова Д.Л., Дуган О.М. Ароматичні харчові добавки у ковбасних виробах як індуктори генних мутацій у мікроорганізмів PDF

Шапошнікова  В.М., Бариляк І.Р. Про необхідність епідеміологічного моніторингу вроджених вад розвитку в Черкаській області PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Білокобильська Д.В. Показники антиендотоксинового імунітету та їх особливості у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою PDF

Височин Є.В., Рачкаускас Г.С. Динаміка показників клітинного імунітету у підлітків з соматизованими депресивними розладами PDF

Власюк С.Б. Стан показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки з ускладненим та рецидивуючим перебігом PDF

Запорожець Т. Ю. Імунотерапія хронічного поліпозного етмоїдиту з рецидивним перебігом PDF

Коновалова Н.В. Состояние клеточного и гуморального иммунитета у больных увеитами туберкулезной этиологии PDF

Петруня А.М., Соляник Ю.Ф. Цитокиновый профиль слезы и пахиметрия роговицы после экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы в зависимости от послеоперационного течения PDF

Пілецький А.М. Дієтична корекція імунних порушень у хворих на бронхіальну астму поєднану із синдромом хронічної втоми PDF

Прудникова І.В. Функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з ожирінням в динаміці загальноприйнятого лікування PDF

Радіонова С.І., Рачкаускас Г.С. Вплив комбінації поліоксидонію та імупрету на динаміку показників системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу PDF

Харченко В.В. Особливості цитокінового профілю крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою PDF

Шаповалова І.О. Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням в періоді диспансерного спостереження PDF

Фролов В.М., Гарник Т.П., Кузнєцова Л.В., Пересадін М.О. Динаміка показників клітинного імунітету в хворих з синдромом психоемоційного вигорання при гірудорефлексотерапії PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Бикова-Труедссон Н.І. Стан ферментативної ланки антиоксиданої системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу PDF

Гарник К.В. Вплив комбінації галавіту та артіхолу на рівень аденінових нуклеотидів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом PDF

Кононов В.М. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням PDF

Кузнєцова Л.В., Фролов В.М., Пересадін М.О. Вплив поліоксидонію на показники ліпопероксидації у хворих з синдромом хронічної втоми, сполученим з хронічним безкам'яним холециститом PDF

Петруня А.М., Явтушенко В.В. Биохимические нарушения у больных возрастной катарактой в сочетании с первичной глаукомой до и после оперативного лечения PDF

Поворознюк В.В., Нішкумай О.І., Поворознюк Вас.В. Зв`язок структурно-функціонального стану кісткової тканини та ліпідного обміну у жінок в постменопаузі PDF

Разумний Р.В. Вплив імуномаксу на активність лактатдегідрогенази (КФ 1.1.1.27) сироватки та її ізоферментний спектр у крові хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки PDF

Труфанов С.Ю. Активність ключового ферменту анаеробного гліколізу лактатдегідрогенази та його ізоферментний спектр у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи PDF

Чеботарьов Є.В., Рачкаускас Г.С. Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на соматизовані депресивні розлади PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Гарник Т.П., Фролов В.М., Пересадін М.О., Д'яченко Т.В. Фітофармакологічна характеристика лікарських рослин, що входять до складу комбінованого фітопрепарату бронхипрету PDF

Григорьева Л.В. Исследование острой токсичности, анальгетической и противовоспалительной активности натриевых солей замещенных 5-N, N-диэтилсульфамоил- N-фенилантраниловой кислоты PDF

Добра О.О., Самура Б.А. Дослідження впливу рослинних зборів з волошкою синьою на системний артеріальний тиск та дихання PDF

Довгий В.В. Ефективність реамберину при гострій медикаментозній кропивниці PDF

Ельманов А.С., Самура Б.А. Исследование антиноцицептивной активности 7,8-дизамещенных теофиллина PDF

Загайко А.Л., Вороніна Л.М., Кравченко Г.Б., Соловьева Л.М., Огай Ю.О. Вплив поліфенолів винограду на показники цитолізу при хронічному стресі PDF

Крутченко О.Ю., Самура Б.А. Исследование антиноцицептивной активности настоев из растительных сборов с пустырником пятилопастным PDF

Кукурекина Е.Ю., Троян В.Д., Малая Н.И., Косяченко В.А. Комплексная терапия психогенных сексуальных расстройств PDF

Кулієв В.Р.о., Матвійчук А.В. Синтез та властивості похідних 4-сульфамілбензилоксамінової кислоти PDF

Рачкаускас Г.С., Гарник Т.П., Фролов В.М., Пересадін М.О. Вплив комбінованого фітозасобу імупрету на динаміку циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків PDF

Таран А.В., Матвійчук А.В. Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності мідних комплексів 5-сульфамоїл-N-фенілантранілової кислоти PDF

Черкасова В.С. Терапія імупретом генітальной рецидивуючої герпес-вірусної інфекції PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Белозеров И.В. Пути улучшения результатов реконструктивных операций на толстой кишке PDF

Боброннікова Л.Р. Специфіка морфологічних змін слизової жовчного міхура у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби PDF

Гаврилін В.О., Романюк К.Б., Казімірко Н.К. Вплив фізичних навантажень на кількісний та віковий склад червонокрівців периферійної крові спортсменів-бігунів на середні дистанції PDF

Гаврилов А.О.Стан мікроциркуляцї та факторів, що її зумовлюють, у хворих на бронхіальну астму в поєднанні  із артеріальною гіпертензією PDF

Дорошенко А.Н., Антипова Л.Д., Акулинин Н.В., Кукурекин Ю.В. Особенности ультразвуковой диагностики доброкачественной гиперплазии предстательной железы PDF

Дьомін Ю.А., Синенко С.О., Півненко А.В., Висоцька О.В., Страшненко Г.М. Нова технологія діагностики ранніх стадій первинної відкритокутової глаукоми PDF

Иванова Л.Н., Джахаф А.А. Клинические проявления у больных пептической язвой двенадцатиперстной кишки в сочетании с ишемической болезнью сердца PDF

Компанієць К.М. Особливості клінічного перебігу хронічного некалькульозного холециститу у хворих з ішемічною хворобою серця на фоні хелікобактеріозу PDF

Липатникова А.С. Клинико-лабораторные особенности у больных с неалкогольным стеатогепатитом в сочетании с дисфункциями желчного пузыря и дисбиозом кишечника PDF

Лузин В.И., Носкова А.В. Формообразование нижней челюсти белых крыс в условиях употребления производных барбитуровой кислоты и силибора PDF

Науменко В.А. Распространенность неоваскулярной глаукомы у больных сахарным диабетом I и II типа и факторы, повышающие шансы ее развития PDF

Победьонна Г.П., Бурмак Ю.Г., Профатилова Л.А., Лисих Є.М., Гродзевська Т.Я. Деякі механізми формування серцевої недостатності у хворих із бронхообструкцією в поєднанні з артеріальною гіпертензією PDF

Федірко П.А., Гарькава Н.А., Кринична І.П. Первинна захворюваність на ангіопатію сітківки учасників ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи PDF

Федірко П.А., Кадошнікова І.В. Здатність до темнової адаптації у дітей, народжених від радіаційно опромінених осіб - учасників аварійних робіт на ЧАЕС PDF

Категорія: 9 (96) | Додав: siderman
Переглядів: 616 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1-2 (88-89) [50]3 (90) [24]
4 (91) [26]5 (92) [41]
6 (93) [50]7 (94) [42]
8 (95) [60]9 (96) [53]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0