Среда, 20.01.2021, 09:30
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2011 » 2 (104)

ЗМІСТ 2 (104) 2011
20.05.2014, 08:59

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Бєлінська І.В., Дягіль І.С., Рибальченко В.К., Мартіна З.В., Кравченко С.М. Агрегація тробоцитів за хронічної мієлоїдної лейкемії PDF

Клименко Л.О. Д.С. Воронцов і його наукова школа PDF

Островська Г.В., Рибальченко Т.В. , Дзержинський М.Е., Бурлай В.Г., Рибальнко В.К. Безрецепторні механізми мембранотропних ефектів біорегуляторів на прикладі пептидних гормонів PDF

Радчук О.М., Рибальченко В.К., Карпезо Н.О. Мультипробіотики як засіб профілактики морфо-функціональних змін у товстому кишечнику щурів за умов гіпергастринемії PDF

Репецька Г.Г., Малюк Вол.І., Малюк Вік.І., Аверіна С.О., Рибальченко Т.В., Макаренко М.В., Малюк І.В. Поліплатиллен і низькодозове гамма-опромінення: синергісти чи антагоністи? PDF

Романюк Б.П., Рибальченко В.К., Білик О.В., Фастова О.М. Вплив гіпоксії та гіпертермії на репаративні потенції кісткової тканини та корекція біофлавоноїдом кверцетином PDF

Романюк Б.П., Фролов В.М., Соцька Я.А. Лікарські рослини, дерева та сировина, які  володіють дубильними властивостями PDF

.ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Дунаев И.Ю., Белоглазов В.А., Гордиенко А.И., Бакова А.А. Гуморальный антиэндотоксиновый иммунитет у пациентов с сахарным диабетом типа 1 PDF

Джахаф А.А., Іванова Л.М. Стан імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця в результаті лікування комбінацією субаліну та тівортіну аспартат PDF

Круглова О.В., Пересадін М.О., Декалюк І.В., Старік А.Д., Орнатська С.О. Вплив циклоферону на показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами PDF

Кузнєцова Л.В., Фролов В.М. , Тєрьошин В.О., Бикадоров В.І. Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при лікуванні імунотропним препаратом циклофероном PDF

Кулагина Ю.Ю. Состояние клеточного антиэндотоксинового иммунитета у больных диффузным токсическим зобом различной степени тяжести и длительности течения заболевания  PDF

Лоскутов А.Л. Динаміка показників клітинної ланки імунітету у  хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю PDF

Лоскутова І.В., Гриньков Є.І. Оцінка імунокомплексних реакцій при хронічному апікальному періодонтиті PDF

Лоскутова І.В., Макаревич В.А. Стан інтерфероногенезу у хворих на хронічний герпетичний стоматит PDF

Прилуцкий А.С., Зелёный И.И., Лесниченко Д.А. Специфическая сенсибилизация к бытовым и пищевым аллергенам у больных с рецидивирующим течением рожи PDF

Серик С.А. Влияние статинов на иммуновоспалительную активность при сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа PDF

Ульянов О.В., Лоскутова І.В. Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки ротової порожнини PDF

Ширшова В.Н. Специфический гуморальный иммунитет у женщин с хроническим часторецидивирующим генитальным кандидозом на фоне активной цитомегаловирусной инфекции PDF

Щербіна І.М., Пітько В.А., Антонян М.І., Мерцалова О.В., Лазуренко В.В. Стан імунної системи у вагітних після екстракорпорального запліднення PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА  КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Бондаренко О.О. Вплив антигомотоксичної терапії на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний панкреатит на тлі ожиріння PDF

Житкова Р.Ш., Мухин И.В., Игнатенко Т.С.,Рыбалко Г.С., Володкина Н.А.  Влияние криоглобулинемии у больных геморрагическим васкулитом на течение данного заболевания PDF

Іванюра І.О., Лисенко С.Г., Глазков Е.О., Раздайбедін В М., Шейко В.І. Метаболічні порушення і функціональний стан системи дихання при інтенсивних фізичних навантаженнях PDF

Коваль С.Н., Старченко Т.Г., Першина Е.С., Шкапо В.Л. Трансформирующий фактор роста- b1 и ремоделирование сердца у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа PDF

Пенькова М.Ю., Старченко Т.Г., Першина К.С., Гридасова Л.М. Метаболічні чинники ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу PDF

Фролов В.М., Пересадин Н.А., Антонова Л.Ф., Быкадоров В.И. Эффективность реамберина в лечении тяжелых форм бактериальной ангины и его влияние на активность ферментного звена системы антиоксидантной защиты PDF

Ціпоренко С.Ю. Динаміка "середніх молекул" у крові та спермі чоловіків з малосимптомними формами урогенітальної інфекції PDF

Чуменко О.Г. Вплив тіотриазоліну та атоксилу на клінічні показники та рівень оксиду азота у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Гонтова Т.М., Машталер В.В., Хворост О.П. Дослідження білково-полісахаридних комплексів трави та плодів бораго лікарського PDF

Деримедвідь Л.В., Бухтіярова І.П., Савохіна М.В. Ефективність використання антиоксиданта рексод при стрептозотоциновому діабеті у щурів PDF

Жабоедов Г.Д., Петруня А.М., Максименко О.Н., Евсюкова О.А. Эффективность циклоферона в комплексном лечении больных склеротической формой возрастной макулярной дегенерации PDF

Жмудь Т.М. Ефективність використання 5% розчину цистеїну в лікуванні хворих з травмами рогівки залізовмісними сторонніми тілами PDF

Козира С.А., Кулагіна М.А., Радько О.В., Малиновський Ю.Ю. Оптимізація процесу екстракції поліфенольних сполук з сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. PDF

Копельян Н.М. Вплив субаліну та ербісолу на мікрофлору пародонтальної кишені та мікробіоценоз ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит PDF

Корнієнко В.І., Самура Б.А., Романенко М.І., Мартинюк О.О., Деримедвідь Л.В. Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності амонієвих солей 3-метил-7-b-метоксіетилксантиніл-8-тіоацетату PDF

Сергиенко Н.М., Петруня А.М. Применение циклоферона в офтальмологии PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Бабак М.О. Поширеність клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від індексу маси тіла респондентів PDF

Баєв О.А. Дослідження психофізіологічних функцій організму працівників агропромислового комплексу  Луганської  області PDF

Вайда В.М. Епідеміологія переломів стегнової кістки у населення Закарпатської області PDF

Григоров С.М. Пошкодження лицьового черепа: діагностична цінність та прогностичне значення конституційно-біологічних факторів у формуванні ускладненого перебігу PDF

Гудзь А.С. Підходи щодо розробки системи реабілітації офтальмоонкологічних хворих в умовах санаторно-курортних закладів PDF

Дубей Л.Я., Ябчанка О.В., Дубей Н.В., Дорош О.І., Цимбалюк І.П. Морфофункціональний  стан  гіпофізарно-тироїдної системи  у  дітей,  хворих на гостру  лімфобластну лейкемію PDF

Ігнатенко Г.А., Житкова Р.Ш., Грушина М.В., Рибалко Г.С., Щербаков К.С. Лабораторні показники при гломерулонефриті у хворих на геморагічний васкуліт PDF

Карамзіна Л.А. Варіабельність гучності суб'єктивного вушного шуму при дії  електричних сигналів PDF

Компаниец К.Н. Совместные факторы риска хронического некалькулезного холецистита и ишемической болезни сердца PDF

Кошукова Г.Н., Буглак Н.П., Пушкова Т.Н., Пижин Д.А., Фурсова В.А. Изменение психо-эмоционального состояния больных ревматоидным артритом в зависимости от степени активности воспалительного процесса и длительности течения заболевания PDF

Лебедь К.Н. Анализ показателей функции внешнего дыхания у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом PDF

Лебедь О.И., Иванова Л.Н. Оценка качества жизни больных синдромом раздраженного кишечника в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких  PDF

Лоскутова І.В., Бічевська Р.Г., Германов В.Т. Функціональна активність печінки та жовчовивідних шляхів у жінок зі звичним невиношуванням PDF

Мозгова Т. П. Патопсихологічний феномен формування розладів поведінки  у підлітків PDF

Попов А.П., Лановенко Ю.П, Лазарева Л.В., Бесполудина Г.В. Некоторые аспекты амбулаторно-поликлиническои работы в условиях реформы медико-социальной помощи населению PDF

Приходько В.Ю., Микропуло И.Р. Неалкогольная жировая дистрофия печени, хронический холецистит, ожирение и факторы сердечно-сосудистого риска PDF

Сигаєва І. А., Дріянська В. В., Лукіянчук А. В., Паппа І. В. Варіабельність серцевого ритму у хворих на атопічний дерматит як оцінка стану вегетативної нервової системи PDF

Федірко П.А., Кадошнікова І.В. Кольоророзрізнення у дітей, народжених від радіаційно опромінених осіб PDF

Христич Т.М. Сучасні підходи до лікування хворих з хронічним некалькульозним холециститом. PDF

Худобин В.А., Юркова В.М., Гончар Е.Э., Топорова Т.В. Психосоматические нарушения у подростков: клиника и динамика PDF

Категорія: 2 (104) | Додав: siderman
Переглядів: 743 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (103) [47]2 (104) [57]
3 (105) [52]4 (106) [54]
5 (107) [46]6 (108) [57]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0