Среда, 20.01.2021, 10:09
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 5 (113)

ЗМІСТ 5 (113) 2012
23.04.2014, 22:24

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Гарбузова В.Ю. Вивчення частоти алельних варіантів Foki поліморфізму гена рецептора вітаміну D у хворих з гострим коронарним синдромом PDF
Гарманчук Л.В., Деніс Є.О., Нікуліна В.В., Джус О.І., Скачкова О.В., Рибальченко В.К. Цитостатичний вплив похідного малеіміду 1-(4-СІ-бензил)-3-СІ-4-(СF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону на пухлинні клітини епітеліального походження PDF
Криворучко О.В., Гамуля О.В., Ковальов В.М. Анатомічне вивчення листя Cornus mas і Cornus officinalis PDF
Матвієнко М.Г., Пустовалов А.С., Бузинська Н.О., Дзержинський М.Е. Вплив мелатоніну на тестикулярну активність молодих, зрілих та старих щурів на фоні введення кісспептину та його  антагоніста PDF
Обухова О.А. Вивчення асоціації BsmI поліморфізму гена рецептора вітаміну D з індексом маси тіла у хворих з ішемічним інсультом PDF
Романюк Б.П., Фролов В.М., Соцька Я.А. Рослини в профілактиці та лікуванні нематодозів і цестодозів PDF
Савченко Ю.О., Семеній О.В., Єфіменко О.Ю., Кабанов О.В., Фалалєєва Т.М. Вікові особливості голодної моторної функції шлунку у щурів PDF
Савченюк О.А., Вірченко О.В., Кухарський В.М., Фалалєєва Т.М.,  Берегова Т.В. Вплив піоглітазону на кислотоутворюючу функцію шлунка щурів PDF
Сенчило Н.В., Нікуліна В.В, Ніколаєнко Т.В., Путніков А.В., Томачинська Л.І., Гарманчук Л.В. Тейхоєва кислота Staphylococcus aureus Wood 46 знижує адгезивний потенціал макрофагів та підсилює рівень інфільтрації лімфоцитів пухлиною PDF
Скочко Н.C., Торгало Є.О., Берегова Т.В. Секреція гіпохлоридної кислоти в шлунку щурів різного віку PDF
Харчук І.В. Оцінка потенційної нефротоксичності сполук з антипроліферативною активністю похідних малеіміду і дигідро-піролу  PDF
Хоменко Є.В., Орябінська Л.Б., Мінченко О.Г. Ендотеліальний фактор росту судин: біологія та терапевтичне значення PDF
Щербик В.В., Бучацкий Л.П. Скрытая симметрия генетического кода PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Гайсенюк Ф.З. Експресія проапоптотичного маркеру CD95 на лімфоцитах та рівень про- і протизапальних цитокінів у хворих на гострий та хронічний пієлонефрит PDF
Дикий Б.М., Грижак І.Г., Ткачук З.Ю. Зміни гематологічних та імунологічних показників у ВІЛ-інфікованих осіб під впливом нуклексу PDF
Запорожець Т.Ю. Роль прозапальних цитокінів у формуванні ексудативного середнього отиту PDF
Калмиков О.О. Цитокіновий статус у пацієнтів з хронічним легеневим серцем на фоні професійної патології органів дихання PDF
Костьєв І.К. Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з цукровим діабетом 2-го типу PDF
Петруня А.М., Евсюкова О.А. Нарушения гуморального иммунитета у больных сухой формой возрастной макулярной дегенерацией PDF
Тєрьошина І.Ф. Вплив аміксину на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рекурентний депресивний розлад помірної та тяжкої ваги без психотичних симптомів при лікуванні в амбулаторних умовах PDF
Терёшин В.О., Лебедев В.В., Круглова О.В., Юган Я.Л. Влияние современного иммуноактивного препарата тамерита на показатели макрофагальной фагоцитирующей системы у больных часто рецидивирующей рожей PDF
 Ткачук З.Ю., Черкасова В.С., Фролов В.М. Цитокіновий профіль крові хворих на герпетичну інфекцію при застосуванні нуклексу PDF
Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Борзенко І.А. Вплив імуноактивного препарату поліоксидонію на показники гуморальної ланки імунітету у хворих з синдромом психоемоційного вигорання, поєднаного із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного генезу PDF
Хомутянська Н.І., Гулякіна А.О., Семко  Г.М. Вплив сучасного фітозасобу ентобану на рівень С-реактивного білка та показники клітинної ланки імунітету у хворих з гострими кишковими інфекціями PDF
Храновська Н.М., Скачкова О.В., Горбач О.І. , Свергун Н.М., Сидор Р.І., Іонкіна Н.В. Хіміоімунотерапевтичний режим із застосуванням вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз циклофосфаміду у мишей з карциномою легені Льюїс PDF
Шаповалова І.О. Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту «біле вугілля» на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Анікєєва Д.О. Патогенетична значущість синдрому “метаболічної інтоксикації” у хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з  неалкогольним стеатогепатитом PDF
Бабак О.Я., Железнякова Н.М. Полівалентність механізмів реалізації синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з коморбідним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреатиту PDF
Збаражский Ю.В. Влияние внутривенного  лазерного облучения крови на процесы перекисного окисления липидов и функцию нейтрофилов у новорожденных с бактериальным менинигитом PDF
Ігнатенко Т.С. Ендотеліальна дисфункція у хворих на хронічні гломерулонефрити з супутньою ішемічною хворобою серця PDF
Лазур Я.В. Вплив комбінації поліоксидонію та тівортіну аспартату на ліпідний спектр крові хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF
Моргаєнко O.O., Майданюк А.В., Дворщенко К.О. Аденінові нуклеотиди у тканинах шлунка і плазмі крові щурів за умов стрес-індукованих уражень слизової оболонки PDF
Онищенко А.А., Савко В.В. Коррекция  нарушений протеолитических процессов (суммарная протеолитическая и антипротеазная активность)  при моделировании  дистрофии сетчатки препаратами системной энзимотерапии PDF
Петруня А.М., Мухамед Абдульрахман Кутайни. Влияние тиоловых препаратов на окислительно-восстановительные ферменты в слезе и роговице при экспериментальном керато-конъюнктивите PDF
Пітько В.А., Логінова О.О., Ткачов О.І. Особливості показників згортаючої системи крові у пацієнток з синдромом слабкої відповіді яєчників при застосуванні «модифікованого» протоколу PDF
Савко В.В., Вашах Зияд Махмуд Ахмед. Влияние липоевой кислоты на состояние сетчатки и процессы перекисного окисления липидов при моделировании ретинальной дистрофии в условиях увеита PDF
Соцька Я.А., Фролов В.М., Шпілевська С.С. Показники аденілової системи крові у хворих з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом при застосуванні сучасних кремнезьомних ентеросорбентів PDF
Тєрьошин В.О., Круглова О.В. Вплив реамберину на показники синдрому ендогенної «метаболічної» інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечника і дисбіозом PDF
Торба О.В. Показники системи глутатіону у хворих з гострим абдомінальним ішемічним синдромом PDF
Школьник В.В. Исследование сосудисто-двигательной функции эндотелия у больных артериальной гипертензией PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Акулевич О.В., Лазаренко Л.Н., Орябінська Л.Б., Тищенко О.Ф., Дуган О.М. Застосування карбюлози в біотехнології пробіотиків PDF
Бахтеева Т.Д., Игнатенко Г.А., Мухин И.В., Дубовик А.В. Динамика показателей качества жизни под влиянием двух режимов лечения у больных дилатационной кардиомиопатией при использовании опросника KCCQ PDF
Бондаренко А.С., Гладух Є.В. Порівняльний аналіз екстрактивних речовин у лікарській рослинній сировині, отриманих екстрактах на її основі та визначення ступеня виснаження сировини PDF
Будовська Л.О. Ефективність медичної реабілітації хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця PDF
Коваленко Св.М., Штриголь С.Ю. Вивчення гострої токсичності таблеток «Тіотарин» PDF
Корнієнко В.И., Шикова В.В., Самура Б.А., Романенко М.І., Мартинюк О.А. Дослідження антипсихотичної та психостимулювальної активності амонієвих солей 3-метил-7-β-метоксіетил-ксантиніл-8-тіоацетат піперидинію PDF
Кран О.С., Зупанець І.А., Башура О.Г. Вивчення біологічної дії гелю для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу PDF
Кудрявцев К.В., Маркевич А.А., Вирченко А.В., Фалалеева Т.М., Береговая Т.В., Остапченко Л.И. Использование новых низкомолекулярных органических соединений в профилактике вызванных аспирином эрозивно-язвенных поражений у крыс PDF
Кухтенко Г.П., Ляпунова О.О., Назарова О.С. Валідація аналітичної методики кількісного визначення діючої речовини у складі крему «Стерокорт» PDF
Литвинчук Л.М. Ефективність інтравітреального застосування ранібізумабу при хоріоідальних неоваскулярних мембранах внаслідок міопії високого ступеня PDF
Портянко В.С., Стрілец О.П., Коваленко Св.М. Експериментальне дослідження антимікробної активності стоматологічного гелю з триклозаном та амінокапроновою кислотою PDF
Пола М.К. Динаміка функції зовнішнього дихання у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень в сполученні з хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології на тлі лікування мілдрокардом PDF
Рудой Б.С. Ефективність імунофану в комплексному лікуванні хворих із ожирінням при переломах проксимального відділу стегна у післяопераційний період PDF
Сайко І.В., Манський О.А., Павленко К.С. Удосконалення виробництва таблеток метилурацилу PDF
Фролов В.М., Ткачук З.Ю.,  Круглова О.В. Сучасний вітчизняний препарат нуклеїнат в гастроентерологічній практиці (огляд літератури та матеріали особистих досліджень) PDF
Шевченко В.О., Бондар В.С., Безрукавий Є.А. Вивчення впливу газової фази на якість парентерального розчину диклофенаку натрію в поліетиленових ампулах PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Грищенко Н.Г. Роль диагностической гистероскопии в выявлении причин бесплодия PDF
Жабоедов Д.Г. Особенности оптических феноменов естест-венного и искусственного хрусталиков человеческого глаза PDF
Иванова Л.Н., Луговсков А.Д., Сидоренко Ю.В. Вопросы диагностики ишемической болезни сердца у лиц молодого возраста PDF
Компаниец К.Н., Иванова Л.Н. Клинические и инструментальные проявления у больных с хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца PDF
Костюк И.Ф., Бязрова В.В., Стеблина Н.П., Прохоренко В.Л. Гендерные особенности хронической обструктивной болезни легких пылевой этиологии PDF
Костюковская А.Е. Магнитно-резонансная диагностика гемангиобластом центральной нервной системы в структуре болезни Гиппеля-Линдау PDF
Луговськов О.Д. Захворюваність вірусним гепатитом A у Луганській області та біологічне забруднення оточуючого середовища PDF
Мухин И.В. Прерывистая нормобарическая гипокситерапия при стабильной стенокардии с сопутствующим хроническим гломерулонефритом PDF
Мухин И.В., Такташов Г.С., Пола М.К., Кошелева Е.Н., Пилипенко В.В., Житкова Р.Ш. Лечение синдрома артериальной гипертензии с использованием интервальной нормобарической гипокситерапии PDF
Назарян Р.С., Гармаш О.В., Хмыз Т.Г. Исследование влияния низкоинтенсивного светового излучения на картину фаций ротовой жидкости у пациентов с задержкой внутриутробного развития в анамнезе PDF
Першина Е.С., Старченко Т.Г., Шкапо В.Л. Математическое моделирование в определении прогностических критериев течения гипертонической болезни у больных сахарным диабетом 2 типа PDF
Петруня А.М., Спектор А.В., Задорожная А.И., Явтушенко В.Ф. Прогнозирование течения первичной открытоугольной глаукомы у больных PDF
Риков С.О., Вітовська О.П., Збітнєва С.В., Степанюк Г.І. Особливості структури інвалідності по зору та її динаміка у місті Києві (2006-2010 рр.) PDF
Федірко П.А., Маньковський Б.М., Максімук О.Ю., Гарькава Н.А. Клінічні особливості судинної патології сітківки у хворих на цукровий діабет учасників  ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС PDF
Бачук Н.Ю. Современные компьютерные технологи в последипломном образовании врачей-офтальмологов PDF
Дзержинський М.Е., Рибальченко Т.В. РЕЦЕНЗІЯ на підручник «Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі)» /  І.О. Огі-нова, О.Є.Пахомов. - Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2012. - 540 с. PDF
Котляр І.П. Огляд матеріалів ІІ Наукової конференції молодих фізіологів «Фізіологія: від молекул до організму» PDF
Кузнєцова Г.М. Огляд матеріалів І Мультидисциплінарного симпозіуму «Молекулярна онкологія: від лабораторного столу до медицини», м. Київ, Україна PDF
Линчак О.В. Огляд матеріалів IV Міжнародної наукової конференції «Досягнення в галузі патології та фармакології органів травлення» PDF

Категорія: 5 (113) | Додав: siderman
Переглядів: 714 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0