Среда, 20.01.2021, 09:06
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2010 » 6 (102)

ЗМІСТ 6 (102) 2010
26.05.2014, 09:27

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Абдулахад К.Ф., Берегова Т.В., Цирюк О.І., Фалалєєва Т.М., Янков­ський Д.С. Порівняльний вплив мультипробіотиків групи «Симбітер» на базальну секрецію соляної кислоти в шлунку щурів за умов тривалого введення блокатора Н+-К+-АТФази омепразолу  PDF

Вірченко О.В., Фалалєєва Т.М., Берегова Т.В., Дворщенко К.О., Янковський Д.С. Вплив мультипробіотика «Симбітер ацидофільний концентрований» на стан перекисного окислення ліпідів в плазмі щурів за умов стрес-індукованого виразкоутворення PDF

Діденко Н.В. Концентрація гормонів аденогіпофізу та яєчника в сироватці крові у жінок репродуктивного віку після променевої терапії негіпофізарних пухлин головного мозку PDF

Дуган О.М., Михальченко М.В. Токсикологічна активність наноматеріалів PDF

Короткий О.Г., Пилипенко С.В., Максимович Я.С., Берегова Т.В., Остапченко Л.І. Продукція оксиду азоту тимоцитами та спленоцитами щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний» PDF

Романюк Б.П., Фролов В.М., Соцька Я.А. Лікарські рослини та сировина, які містять фенологлікозиди PDF

Фалалєєва Т.М., Берегова Т.В., Дзюбенко Н.В., Самоніна Г.Е. Вплив гліпролінів на морфологію слизової оболонки шлунка за умов тривалого введення глутамату натрію PDF

Щербик В.В., Бучацкий Л.П. Векторно-диаграммный метод исследования репликации днк, рнк и транскрипции ДНК PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Бикадоров В.І., Фролов В.М. Вплив нуклеїнату на показники клітинної ланки імунітету у хворих з хронічним некалькульзним холециститом на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту PDF

Гречихин Г.В. Оценка показателей иммунорезистентности при выборе метода хирургического лечения гиперспленизма у больных циррозом печени PDF

Дранік Г.М., Фролов В.М., Пересадін М.О. Імуномодулюючі властивості препарату рослинного походження манаксу при медичної реабілітації хворих з синдромом підвищеної стомлюваності: вплив на показники клітинної ланки імунітету PDF

Лоскутова І.В., Бічевскька Р.Г. Імунопатологічні  порушення  у жінок з невиношуванням вагітності PDF

Метелицына И.П., Левицкая Г.В., Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф. Содержание некоторых про- и противовоспалительных цитокинов в крови и внутриглазных жидкостях больных с регматогенной отслойкой сетчатки PDF

Рачкаускас Г.С., Мулік Є.О., Височин Є.В. Цитокіновий профіль крові підлітків з соматизованими депресивними розладами при застосуванні нуклеїнату PDF

Тищенко А. Н. Особенности иммунологического статуса у женщин с замершей беременностью PDF

Фролова Л. А. Динамика СРБ и ИЛ – 8 при артериальной гипертензии в  перименопаузе и постменопаузе PDF

Ціпоренко С.Ю., Лоскутова І.В. Стан клітинного імунітету у чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту PDF

Шарашидзе К.З. Новые подходы к коррекции задержки роста плода PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Джахаф А.А. Застосування донатору L-аргініну при лікуванні пацієнтів з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця PDF

Іванова Л.М., Сидоренко Ю.В., Бріц В.П., Пілієва О.В. Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на ішемічну хворобу серця, сполучену з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF

Картик Према Деви, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Аралов О. Н. Зависимость показателей периферического сосудистого сопротивления от уровня нейроспецифических белков у беременных с преэклампсией PDF

Могилевский С.Ю., Чуйко А.Л. Влияние различных форм витамина в6 на уровень продуктов перекисного окисления липидов в сетчатке животных при развитии стрептозотоцинового диабета  PDF

Солтик С. М. Особливості фосфоліпідного складу мембран еритроцитів при гострому флуконазоловому гепатиті PDF

Тєрьошин В.О., Сідорова В.І. Динаміка показників ліпопероксидації та концентрації «середніх молекул» у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні еукарбону PDF

Ульянов О.В. Прогностичне значення біохімічних показників у хворих на червоний плоский лишай PDF

Федірко П.А., Денисенко М.В. Біохімічний статус оболонок ока: оцінка можливостей радіопротекції в умовах радіаційного впливу PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Бородина Н.М., Меркулов В.И., Захарова Э.Б., Тютюнник И.В., Кукурекин Ю.В. Особенности терапии хронического простато- везикулита PDF

Бездітко П.А., Безкоровайна І.М. Алгоритми патогенетичного лікування різних стадій вторинної неоваскулярної глаукоми PDF

Вельчинська О.В. Хімічно модифіковані похідні 5-метилурацилу та їх протипухлинна активність PDF

Гусач В.Ю. Використання мексикору у лікуванні хворих молодого віку із гіпертонічною хворобою в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом PDF

Галкін О. Ю., Соловйова В. Ф., Дуган О.М. Визначення токсичності, фармакологічної та імунологічної активності фітопрепарату, що призначений для лікування та профілактики алопеції PDF

Ігнатенко Г.А., Мухін І.В., Гончаров О.М. Вплив мілдрокарду на морфо-функціональний стан кардіо-респіраторної системи у хворих на хронічну серцеву недостатність з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень PDF

Ігнатенко Г.А., Мухін І.В., Смірнова Я.Ю. Вплив ліпосомальної терапії на морфо-функціональний стан серцево-судинної системи при ревматичних мітральних вадах серця у хворих з супутнім ХОЗЛ PDF

Карабут Л.В. Состояние микроциркуляции и реологии крови у лиц с артериальной  гипертензией І степени в динамике лечения индапамидом PDF

Карташова Е.Н. Гиполипидемическая терапия у больных с хроническим холециститом на фоне ожирения PDF

Корнієнко В.І., Самура Б.А., Романенко Н.І., Мартинюк О.О. Деримедвідь Л.В. Дослідження гострої токсичності і діуретичної активності амонієвих солей N-(3-метил-7-β-метоксіетилксантиніл-8-) амінооцтової кислоти PDF

Пересадин Н.А., Фролов В.М., Круглова О.В., Санжаревская И.В. Оценка эффективности препарата растительного происхождения Файберлекса у больных с синдромом раздраженного кишечника и наличием обстипации PDF

Сергієнко А.М., Литвинчук Л.М., Лавренчук Г.Й., Власко О.В. Фармакологічна дія бетаметазону, мітоміцину С та 5-фторурацилу на проліферативну активність клітин in vitro PDF

Чуменко О.Г. , Победьонна Т.А. Клінічна ефективність сиропу кореня солодки у медичній реабілітації хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Бабак М.О. Вісцеральне ожиріння: ймовірний вплив на перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби PDF

Бездетко П.А., Ильина Е.Н., Микулинский Ю.Е., Панибратцева С.Г. Пролиферативная активность эпителиоцитов лимба у больных рецидивирующим герпетическим кератитом, осложненным лимбальной недостаточностью PDF

Гонцарюк Д.О. Хронічний панкреатит – особливості клінічного перебігу PDF

Ґудзь А.С. Захворюваність офтальмоонкологічних хворих на первинно-множинні злоякісні новоутворення PDF

Игнатенко Г.А., Игнатенко Т.С., Мухин И.В. Гипертрофия левого желудочка у больных хроническими гломерулонефритами с кардио-васкулярными нарушениями и методы их коррекции PDF

Компанієць К.М., Іванова Л.М. Спільні патогенетичні фактори у хворих зі сполученим перебігом хронічного некалькульозного холециститу на фоні хелікобактеріозу та ішемічної хвороби серця PDF

Копельян Н.М. Мікробіологічна характеристика ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит PDF

Луговсков А.Д. Анализ взаимосвязи солнечной активности и заболеваемости вирусным гепатитом А в крупном промышленном регионе PDF

Мозговая Т.П. Индивидуальный прогноз формирования расстройств поведения у подростков PDF

Науменко В.А., Кушнир Н. Н. Определение показаний к проведению панретинальной лазерной коагуляции в зависимости от состояния гематоретинального барьера при диабетической ретинопатии PDF

Прасол В.А. Катетер-управляемый тромболизис при острых тромбозах в системе нижней полой вены PDF

Павлюченко К.П., Могилевский С.Ю., Крехов А.И. Особенности возрастной макулярной дегенерации после факоэмульсификации катаракты PDF

 

Рецензия на монографию А.Ф. Фролова и В.И. Задорожной «Молекулярная эпидемиология вирусных и прионных инфекций». – Киев: ДИА, 2010. – 280 с. PDF

Категорія: 6 (102) | Додав: siderman
Переглядів: 703 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (97) [47]2 (98) [59]
3 (99) [45]4 (100) [46]
5 (101) [51]6 (102) [54]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0